DR. UJVÁRI ÉVA ZSUZSA EGYÉNI ÜGYVÉD
ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


A leendő ügyfél által ügyvédnő rendelkezésére bocsátandó személyes adatokkal kapcsolatban ügyvédnő az alábbiakról tájékoztatja leendő ügyfelet azzal, hogy amennyiben leendő ügyfél konkrét ügyvédi megbízást ad ügyvédnő részére, úgy a megbízási szerződés aláírásakor külön ún. ügyspecifikus tájékoztatót is kap az ügyfél személyes adatainak a kezeléséről, a konkrét ügyvédi megbízási szerződésbe foglalva.

Adatkezelési célok: az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése (bírósági peres és peren kívüli eljárásban jogi képviselet, okiratszerkesztés, földhivatali eljárásban jogi képviselet), ügyvédnőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelési jogalapok: ügyvédi megbízási szerződés teljesítése, vagy ügyfél hozzájárulása, vagy ügyvédnőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatmegőrzési idők (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény által kötelezően előírt): az ügyvédi megbízás megszűnését, (ideértve a megbízás teljesítését is) követő 5 év, ellenjegyzett okiratok esetén, az ellenjegyzéstől számított 10 év, tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése esetén a bejegyezéstől számított 10 év.

Adatkezelés tárgyát képező személyes adatok: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, lakcím, hiányában tartózkodási hely, anyja születési neve, azonosító okmány típusa és száma.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy ügyvédnő az ügyfél személyes adatait az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése keretében és az ahhoz szükséges mértékben az ellenérdekű félnek, annak jogi képviselőjének, az illetékes bíróságnak, az illetékes földhivatalnak továbbítja (adatkezelés jogalapja: ügyvédi megbízási szerződés teljesítése).

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az alábbi személyes adatait ügyvédnő a könyvelője (Four Entry Kft., székhelye: 4031 Debrecen, Kishegyesi út 40. fszt. 35., adószám: 23378302-1-09, cégjegyzékszám: 09 09 021176) részére továbbítja: családi és utónév, lakcím, hiányában tartózkodási hely (a kiállított számlán szereplő adatok) (adatkezelés jogalapja: ügyvédnőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése).

Az ügyfél adatainak kezelője: Dr. Ujvári Éva Zsuzsa egyéni ügyvéd, székhely: 4026 Debrecen, Péterfia u. 4. 4/415. tel.: 06-30-424-0503, 06-52-249-569, e-mail: ugyved@drujvarievazsuzsa.hu

Ügyvédnő tájékoztatja ügyfelet, hogy az ügyvédi megbízási szerződés megkötésének törvényi előfeltétele ügyfél személyes adatainak a szolgáltatása ügyvédnő részére. Adatszolgáltatás hiányában az ügyvédi megbízási szerződés nem köthető meg.


Ügyfél jogai:

 • Tájékoztatáshoz való jog: e jog gyakorlása esetén kérelmezheti az ügyfél a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet ügyvédnőtől arra vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi ideig kezeli ügyvédnő, ezen adatokhoz, hogy jutott hozzá ügyvédnő, illetve ezen adatokat kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbította ügyvédnő, illetve hogy kinek, mikor és milyen jogalappal biztosított ügyvédnő hozzáférést.
 • Helyesbítéshez való jog (ügyfél kérésére ügyvédnő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni köteles a pontatlan személyes adatokat, ügyfél jogosult továbbá kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését).
 • Törléshez, elfeledtetéshez való jog: e jog gyakorlása esetén ügyfél kérheti ügyvédnőtől mindazon adatainak törlését, amelyeket ügyvédnő az ügyfél hozzájárulása megnevezésű jogalap alapján kezel, feltéve, hogy hatályos jogszabály nem írja elő meghatározott időtartamig az őrzési kötelezettségét. Kérheti továbbá az ügyfél azt is, hogy amennyiben az adatot ügyvédnő harmadik személy részére továbbította, és ezen adattovábbításra nem ügyvédnőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése megnevezésű jogalap alapján és keretében, avagy nem az ügyvédi megbízási szerződés teljesítése megnevezésű jogalap alapján és keretében került sor, úgy ügyvédnő a címzettnél az adata törlését kezdeményezze. Ügyvédnő az adatokat jogszabályban előírt kötelezettség alapján az előírt ideig köteles tárolni, az előírt határidő lejárta után ügyvédnő haladéktalanul törli az ügyfél személyes adatait (2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről, 1/2017. (VII. 10.) MÜK szabályzat).
 • Adatkezelés korlátozásához, zároláshoz való jog: ha az ügyfél a személyes adat pontosságát vitatja, úgy arra az időtartamra korlátozhatja az adatkezelést, amíg ügyvédnő meg nem győződik az adat pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbíti. Szintén kérheti az ügyfél az adatai kezelésének meghatározott cél(ok) szerinti korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban mégsem kéri az ügyfél azok törlését. Az ügyfél adatai ebben az esetben az ügyfél által megjelölt célra nem használhatók mindaddig, amíg ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Ha az ügyfél úgy érzi, hogy adatai kezelésével a jogos érdekei sérülnek, úgy tiltakozásával korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatai kezelésének célja, illetve az adatai kezelésének jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az ügyfél jogos érdekeivel szemben. A korlátozás időtartama alatt a zárolt személyes adatokat ügyvédnő kizárólag tárolhatja, illetve az ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni.
 • Tiltakozás joga abban az esetben, ha jogszabály őrzési, kezelési kötelezettséget nem ír elő: az ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében ügyvédnő nem használja. Ügyvédnő profilalkotást nem végez. Ügyvédnő tudományos vagy történelmi kutatási céllal, statisztikai céllal adatot nem kezel.
 • Adathordozhatósághoz való jog (ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja).
 • Hatósághoz fordulás joga:
  ügyfél jogosult ügyvédnő adatkezelésének kifogásolhatósága esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtására. A Hatóság elérhetősége: Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 1 3911400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Web:http://naih.hu
 • Bírósághoz fordulás joga:
  amennyiben az ügyfél úgy érzi, hogy adatai kezelésével ügyvédnő megsértette a jogait, és sérelmét bírósági úton kívánja érvényesíteni, úgy az ügyfelet megilleti a bírósághoz fordulás joga. Ezen túlmenően az ügyfél az adatvédelmi hatóság határozata ellen a közigazgatási eljárás általános szabályai szerint jogorvoslattal élhet akként, hogy az illetékességgel és hatáskörrel bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő.
 • További tájékoztatás: ügyvédnő az ügyfelet a személyi okmányainak (személyi igazolvány, lakcímkártya, földhivatalba továbbítandó okiratok esetén az adókártya) megtekintésével azonosítja. Az ügyfél személyes adatai egyrészt az ügyvédi megbízási szerződés teljesítéséhez, másrészt az ügyvédnőre irányadó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez kerülnek felhasználásra. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a bemutatott személyi okmányairól ügyvédnő másolatot készít és adatait a megbízási szerződés teljesítése keretében, és az ügyvédnőre irányadó jogszabályi kötelezettségek teljesítése keretében kezeli, tárolja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a személyi adataiban bekövetkezett változást ügyvédnőnek haladéktalanul bejelenti.

Kelt.: Debrecen, 2018. május 25.